Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཉུལ། [nyul]
དོ་དགུང་ངས་ཁྱོད་གྲོང་བརྡལ་དུ་ཉུལ་བར་འགྲོ་རུ་འཇུག་མི་འདོད།
roam about verb
toulat se

linguatools
ཉུལ། [nyul]
དོ་དགོང་ངས་ཁྱོད་གྲོང་བརྡལ་དུ་ཉུལ་བར་འགྲོ་རུ་འཇུག་མི་འདོད།
to saunter verb
unknown
linguatools
ཉེ་སྔོན། [nye sngon]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེ་སྔོན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཨེ་གོ
latest adjective
Have you heard the latest news?
poslední

Tibetan-English Dictionary
ཉེ་འཁོར། [nye 'khor]
གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་ནག་ཚལ་ཡོད།
nearby noun
okolí

linguatools
ཉེ་འགྲམ། [nye 'gram]
མི་རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་གཡག་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བཅར།
close by noun
unknown
linguatools
ཉེ་འགྲམ། [nye 'gram]
མི་རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་གཡག་གི་འགྲམ་དུ་བཅར།
nearby noun
unknown
linguatools
ཉེ་དུ། [nye du]
ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་དུ་ཚོ་གང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
relatives noun
Where are your relatives living now?
příbuzní

Tibetan-English Dictionary
ཉེ་ཆར། [nye char]
ཉེ་ཆར་ཐན་པ་ཧ་ཅང་ཆེ།
lately
unknown
linguatools
ཉེ་ལམ། [nye lam]
ཉེ་ལམ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ལ་བལྟ་འམ།
recently
unknown
linguatools
ཉེ་ཆར་ཉར་ཚེས། [nye char nyar tshes]
last saved date
unknown
linguatools

 
Random term
express མྱུར་པོ། [myur po]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)