Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཉམ་ཆུང་། [nyam chung]
ཁོ་ནི་ང་རྒྱལ་བྲལ་བའི་མི་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ཡིན།
weak adjective
unknown
linguatools
ཉམ་ཐག་པ། [nyam thag pa]
ཆུང་མ་འདས་རྗེས།ཁོའི་འཚོ་བ་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར།
destitute adjective
He became destitute when his wife died.
unknown
linguatools
ཉམས། [nyams]
ཁོ་མོ་ལ་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་ཉམས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད།
appearance noun
She has a beautiful external appearance.
vzhled

linguatools
ཉམས་རྒུད། [nyams rgud]
ལོ་དྲུག་ཅུ་ལ་བུད་རྗེས།ཁོའི་ལུས་པོ་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར།
decline noun
His health declined after he became sixty years old.
unknown
linguatools
ཉུང་མཐར། [nyung mthar]
ང་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་ལུག་བརྒྱ་ཡོད།
at least
I have at least one hundred sheep.
alespoň
Mám alespoň sto ovcí.

linguatools
ཉམས་སད། [nyams sad]
འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་འཚོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཁོ་ཉམས་སད་བྱུང་།
aware verb
He is aware of the difficulty of living in this world.
unknown
linguatools
ཉམས་དམས། [nyams dmas]
ཁོའི་བདེ་ཐང་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་ཚད་མགྱོགས།
decline noun
The decline in his health was rapid.
unknown
linguatools
ཉམས་ཞིབ་པ། [nyams zhib pa]
researcher noun
unknown
linguatools
ཉམས་ལེན། [nyams len]
practice noun
unknown
linguatools
ཉམས་སད། [nyams sad]
to be aware of verb
unknown
linguatools

 
Random term
to snatch འཕྲོག་ལེན། ['phrog len]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)