Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁ་དོག [kha dog]
དམར་བོ་དང་ལྗང་ཁུ། སྔོན་པོ། སེར་པོ། ནག་པོ། དཀར་བོ་བཅས་ནི་ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁ་དོག་འགའ་ཡིན།
color noun
Red, green, blue, yellow, black, and white are some of the most common colors.
barva
Červená, zelená, modrá, žlutá a černá spolu s bílou jsou jedny z nejběžnějších barev.

linguatools
སྐྱོགས། [skyogs]
སྐྱོགས་འདི་ཤིང་ལས་བཟོས།
ladle noun
That ladle is made of wood.
unknown
linguatools
ཁྱིམ་སྡོད་བཀག་རྒྱ། [khyim sdod bkag rgya]
lockdown
uzavření

unknown
ཁ་རྡུང། [kha rdung]
འགོ་དཔོན་གྱིས་ངའི་ལས་རོགས་ལ་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་འདྲ་མཉམ་མིན་པ་ཞིག་རེད།
condemnation noun
unknown
linguatools
ཁ་ཁོག་མེད་པ། [kha khog med pa]
ལན་འདེབས་རྒྱུར་ཁོ་ལ་ཁ་ཁོག་མེད།
frank adjective
He was very frank in his answer.
upřímný

linguatools
ཁ་གང་། [kha gang]
གལ་ཏ་ཟོག་ཁ་གང་བདེ་ཐང་ཡིན་ཚེ།ཁོ་ཚོ་སྦྱིག་ནས་ཕྱུགས་ཁ་སྤེལ།
adult adjective
If adult livestock are healthy they mate and reproduce.
dospělý

linguatools
ཁ་ཆད། [kha chad]
གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་གི་སྟེང་ངས་ཚན་ཁག་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་ཁ་ཆད་བྱས་ཡོད།
appointment noun
I have an appointment to see the department leader at eleven o'clock Friday morning.
schůzka
Mám schůzku s vedoucím oddělení v pátek v jedenáct hodin ráno.

linguatools
ཁ་གྱེས། [kha gyes]
ཁོ་ཆུང་མ་དང་ཟླ་གཅིག་རིང་ལ་ཁ་གྱེས།
separate verb
He has been separate from his wife for one month.
unknown
linguatools
ཁ་སྐོར། [kha skor]
ཁོ་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ཁ་སྐོར་བརྒྱུད་ནས་སོང་།
perimeter noun
He walked around the perimeter of the building.
unknown
linguatools
ཁ་ནས། [kha nas]
ཁོ་ཁ་ནས་འཐད་པ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་ཡིག་ཐོག་ལ་མ་བཀོད་།
verbally
He agreed verbally, not in writing.
ústně

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20

 
Random term
to excel མཁས་པར་འགྱུར་བ། [mkhas par 'gyur ba]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)