Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
བཀག་འགོག [bkag 'gog]
ནད་ཡམས་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་མོ་ཞིག་ཡིན་མི་སྲིད།
preventing noun
Preventing the spread of the disease will not be very difficult.
unknown
linguatools
བཀག་རྒྱ། [bkag rgya]
རྒྱུད་ཟད་ཉེན་ཁར་ཐུག་པའི་སྲོག་ཆགས་གསོད་པའི་བཀག་རྒྱ་ནི་དགོས་ངེས་ཆེ།
ban noun
The ban on killing endangered wildlife is necessary.
zákaz
Zákaz zabíjení ohrožených zvířat je nezbytností.

Tibetan-English Dictionary
ཀློག་དེབ། [klog deb]
ད་ལོར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀློག་དེབ་ཅི་ཙམ་ཉོས།
textbook noun
how many textbooks did you buy this year ?
učebnice

linguatools
བཀག་བསྐྱིལ། [bkag bskyil]
ཆུ་རགས་གསར་བ་དེས་ཆུ་བོ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་པ་དེ་ནི་དོན་བཟང་ཞིག་རེད།
halting noun
The halting of the water by the new river dam is a good thing.
zastavení
Zastavení řeky tou novou přehradou je dobré.

Tibetan-English Dictionary
བཀའ། [bka']
ཁོ་ནི་མི་གྲུང་བོ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། ཉེ་ལམ་གྱི་བཀའ་དེ་ལ་གནས་ལུགས་མེད།
command noun
Although he is a very intelligent man, his latest command lacks any foundations.
rozkaz
Ačkoli je to rozumný člověk, jeho poslední rozkaz postrádá opodstatnění.

Tibetan-English Dictionary
ཀླད།
ཅོག་ཙེའི་ཀླད་ན་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ཡོད།
above
Above the table is a window.
nad
Nad stolem je okno.

linguatools
བཀའ་བཀྱོན། [bka' bkyon]
ཁོའི་བཀའ་བཀྱོན་དྲག་པོ་དེ་ནི་ཕུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཞིག་ཡིན།
reprimand noun
His harsh reprimand was a permanent lesson.
unknown
Tibetan-English Dictionary
བཀོལ་སྤྱོད། [bkol spyod]
ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དེ་གྲོན་ཆུང་སྒོས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།
utilization noun
The utilization of our country's nature resources should be done carefully.
unknown
Tibetan-English Dictionary
རྐང་རྗེས། [rkang rjes]
ཁངས་བབས་རྗེས་མི་གཞན་པས་གོམ་ཁ་སྤོས་མེད་སར་ང་རང་རྐང་རྗེས་འཇོག་པར་དགའ།
footprint noun
In summer I like to go make footprints where no one has walked.
unknown
linguatools
བཀྲག་མདངས། [bkrag mdangs]
ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལ་བཀྲག་མདངས་རྣམ་པར་འཚེར།
brilliance noun
The stars shone in the sky with unusual brilliance.
unknown
linguatools

 
Random term
garments གོས། [gos]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)