Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
སྐྱག་རྫུན། [skyag rdzun]
ཁོའི་སྐྱག་རྫུན་གྱི་མཚང་བརྟོལ།
lie noun
His lies are easy to detect.
lež
Jeho lži lze snadno odhalit.

linguatools
སྐྱི་མོ། [skyi mo]
སྐྱི་མོ་སྤུས་ངན་དེའི་སྟེང་ཁུང་བུ་འགའ་ཡོད།
skin noun
The poor quality skin had several holes.
unknown
linguatools
སྐྱིད། [skyid]
ངའི་ཨ་ཕ་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་ལོ་གཉིས་འགོར་རྗེས་ཕྱིར་ལོག་པའི་ཉིན་མོ་ནི་ཉིན་སྐྱིད་པོ་ཞིག་རེད།
happy adjective
It was a happy day when my father came home after being away for two years.
unknown
linguatools
སྐྱུག [skyug]
ངས་ཆུང་འཐུང་དྲགས་པས་སྐྱུག་དགོས་བྱུང་།
vomit verb
I drunk too much and had to vomit.
unknown
linguatools
ཁུལ། [khul]
ཚད་ལྡན་དུས་ཁུལ།
zone noun
time zone.
zóna

linguatools
བཀག་ཉར། [bkag nyar]
ཁོ་རང་གཏུག་བཤེར་བྱས་པའི་གྱོད་གཞི་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཆེད། ཁོ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ནི་དགོས་མཁོ་ཆེ།
detention noun
His detention was necessary in order to investigate the charges against him.
zatčení

Tibetan-English Dictionary
ཀ་བ། [ka ba]
ཤིང་གི་ཀ་བ་དེ་རྙིང་རུལ་དུ་གྱུར།
pillar noun
The wooden pillar is old and rotten.
sloup
Ten dřevěný sloup je starý a prohnilý.

unknown
སྐད་རིགས [skad rigs]
ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་སྐད་ལས་སྐད་རིགས་གཞན་ཅི་ཞིག་སྨྲ་ཤེས།
language noun
How many languages do you know besides Tibetan?
jazyk
Kolik jazyků umíš kromě tibetštiny?

unknown
ཀ་ཁ་པ། [ka kha pa]
དབྱིན་སྐད་སྦྱོང་བའི་ཀ་ཁ་པ་རྣསམ་རྒྱུན་པར་འཚབ།
beginner noun
The beginners in English are often nervous.
začátečník
Začátečníci v angličtině jsou často nervózní.

Tibetan-English Dictionary
དཀའ་ངལ། [dka' ngal]
ཁོང་གིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཁྱད་དུ་བསད་མཐར་ཚོང་བ་དོན་འགྲུབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར།
hardship noun
He overcome many hardships to eventually become a successful businessman.
unknown
linguatools

 
Random term
wrought ལས་སྣོན་བྱས་པའི། [las snon byas pa'i]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)