Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཀུན། [kun]
ང་ཚོའི་རྒྱུགས་ཕྱིར་བསྲིངས་པས་ཀུན་ལ་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས།
everyone
Everyone is glad that our exam has been postponed.
všichni
Všichni máme radost, protože byla naše zkouška odložena.

linguatools
ཀུན་བཏུས། [kun btus]
ཁྱོད་ཀྱིས་གཞུང་གི་ཀུན་བཏུས་དེ་ཀློག་མྱོང་ངམ།
compendium noun
Have you read the new compendium of the [source] scriptures?
souhrn
Už jsi četl ten nový souhrn "Písma"?

Tibetan-English Dictionary
ཀུན་བཟང་། [kun bzang]
ངས་མོ་ངོ་ཤེས་ནས་ལོ་དུ་མ་འགོར་བས་ངས་ཁོ་མོ་ནི་མི་ཀུན་བཟང་ཞིག་རེད་ཟེར་ཐུབ།
entirely good adjective
I have known her many years and I can say that she is an entirely good.
unknown
linguatools
ཀོ་བ། [ko ba]
ངའི་སྤུན་གྱིས་ཀོ་བའི་སྐེ་རགས་འདི་ངའི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་བྱིན།
leather noun
My brother gave me this leather belt for my birthday.
kůže
Můj bratr mi dal tenhle kožený pásek jako dárek k narozeninám.

Tibetan-English Dictionary
སྐུལ་བརྡ། [skul brda]
ངས་ཁོ་མོའི་སྐུལ་བརྡ་དམའ་མོ་དེ་གོ་མ་ཐུབ།
call noun
I couldn't hear her quiet call.
volání
Neslyšel jsem její tiché volání.

linguatools
སྐར་ཆ། [skar cha]
ཁྱོད་སྨིས་བརྒྱ་ཐམ་པར་རྒྱུགས་པར་སྐར་ཆ་ཅི་ཙམ་དགོས།
second noun
How many seconds did it take you to run one hundred meters?
sekunda
Kolik sekund ti trvalo uběhnout sto metrů?

linguatools
སྐད་སྒྱུར་བ། [skad sgyur ba]
གལ་ཏེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བཟང་བོ་བྱས་ཚེ། ཁྱོད་རང་བོད་དབྱིན་སྐད་སྒྱུར་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་ཁྲིགས་ཁྲིགས་མེད།
translator noun
If you learn English very well, perhaps you can be a Tibetan-English translator.
překladatel
Když se budeš dobře učit angličtinu, tak se možná budeš moci stát tibetsko-anglickým překladatelem.

linguatools
སྐད་ཅིག [skad cig]
ངས་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཚར་ངེས།
moment noun
I will be ready in a moment.
chvíle

linguatools
རྐང་ལམ། [rkang lam]
ང་ཚོའི་སྡེ་བ་ནས་རི་བོ་དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་བར་རྐང་ལམ་ཞིག་འཐེན་ཡོད།
footpath noun
There is a footpath from our village to the small village over the mountain.
stezka
Z naší vesnice vede stezka do malé vesnice přes horu.

linguatools
ཀུམ་ཀུམ། [kum kum]
བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེས་ལྕགས་ཐབ་ཚ་བོ་ལ་རེག་པ་ན་ན་ཟུག་གི་དབང་གིས་ལུས་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད།
wincing noun
Wincing in pain is what the little girl did when she touched the hot stove with her hand.
unknown
linguatools

 
Random term
wound རྨ། [rma]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)