Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
whistling arrow noun
བི་ཤུ། [bi shu]
šíp s pískacím hrotem

linguatools
promote verb
Promoting our culture will benefit us all.
གོང་སྤེལ། [gong spel]
ང་ཚོའི་རིག་གནས་གོང་སྤེལ་བྱེད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཕན།
šířit
Šíření naší kultury prospěje nám všem.
abbr. of གོང་དུ་སྤེལ་བ།
Tibetan-English Dictionary
width noun
The road has a width of twenty meters.
ཞེང་། [zheng]
ལམ་དེའི་ཞེང་ཚད་ལ་རྨི་་ཉི་ཤུ་ཡོད།
šířka

linguatools
width noun
What is the width of this building?
ཞེང་། [zheng]
ཁང་བརྩེགས་འདིའི་ཞེང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད།
šířka

Tibetan-English Dictionary
happy adjective
I am happy when I am together with my friends.
སྐྱིད་པོ། [skyid po]
ང་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་དུས་སྐྱིད་པོ་རེད།
šťastný
Jsem šťastný, když jsem spolu se svými přáteli.

Tibetan-English Dictionary
happy adjective
སྤྲོ། [spro]
šťastný

linguatools
1 2 4 Next →

 
Random term
correct (in behavior) བཙུན། [btsun]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)