Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
school noun
Our village has a new school.
སློབ་གྲྭ། [slob grwa]
ང་ཚོའི་གྲོང་གསེབ་ལ་སློབ་གྲྭ་གསར་བ་ཞིག་ཡོད།
škola
Naše vesnice má novou školu.

linguatools
noble noun
Before Liberation, he was the richest noble in this area.
སྐུ་དྲག [sku drag]
བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་སྔོན་ལ། ཁོ་ནི་ས་འདི་གའི་སྐུ་དྲག་ཕྱུག་པོ་ཡིན།
šlechtic

Tibetan-English Dictionary
aristocrat noun
They were aristocrat before Liberation.
མི་དྲག [mi drag]
བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་སྔོན་ལ་ཁོ་ཚོ་ནི་མི་དྲག་ཡིན།
šlechtic

Tibetan-English Dictionary
goblin noun
ཐེའུ་རང་། [the'u rang ]
šotek
type of deamons (Theurang)
linguatools
bad behavior noun
The teacher scolded the students for their bad behavior.
སྤྱོད་ངན། [spyod ngan]
དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་མ་ཚོའི་སྤྱོད་ངན་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་།
špatné chování

Tibetan-English Dictionary
bad news noun
Bad news! Your sister had an accident.
གཏམ་ངན། [gtam ngan]
གཏམ་ངན་ཞིག་ལ།ཁྱོད་ཀྱི་སྲིང་མོ་ལ་ཆག་སྒོ་ཞིག་བྱུང་།
špatné zprávy

linguatools
bad adjective
Bad is the opposite of good.
ངན། [ngan]
ངན་ནི་བཟང་གི་འགལ་ཟླ་ཡིནཞ
špatný

Tibetan-English Dictionary
bad adjective
The bad omen made everyone feel depressed.
ཐན་ལྟས། [than ltas]
ཐན་ལྟས་དེས་ཚང་མ་ཡིད་མུག་ཏུ་བཅུག
špatný

Tibetan-English Dictionary
bad adjective
His health is very bad.
སྡུག་པོ། [sdug po]
ཁོའི་ལུས་ཁམས་ཧ་ཅང་སྡུག་པོ་འདུག
špatný

Tibetan-English Dictionary
evil motive noun
An evil motive leads to evil action.
ངན་སེམས། [ngan sems]
ངན་སེམས་ཅན་གྱི་ཀུན་སློང་ལས་སྤྱོད་ངན་འབྱུང་།
špatný záměr
Z motivace se špatným záměrem pramení zlé skutky.

linguatools

 
Random term
chemical རྫས་སྦྱོར་གྱི། [rdzas sbyor gyi]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)